นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของผู้ใช้บริการ  

ข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์โดย

 • บริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของไอ-โมบาย
 • ทำการสำรวจกลุ่มลูกค้าของไอ-โมบาย
 • ทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของไอ-โมบาย

          จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานั้น บริษัท อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่จำกัดไว้ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอม และบริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไม่ให้บุคคล  ผู้ไม่ได้รับอนุญาตได้ล่วงรู้ 

          ทั้งนี้ทางบริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่ไอ-โมบายไม่ได้เป็นผู้ก่อความเสียหายดังกล่าว

           ข้อความดังกล่าวอาจเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบได้เฉพาะในกรณีพิเศษตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเด็ดขาด (ยกเว้นในกรณีขายสินทรัพย์ หรือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท)


บริษัทเก็บข้อมูลเมื่อท่าน

 1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของชุมชนออนไลน์ของบริษัท
 2. ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
 3. ลงทะเบียนเกี่ยวกับการประกันสินค้า
 4. กรอกแบบสำรวจ
 5. เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นอื่น
 6. เป็นสมาชิกจดหมายข่าวหรือสมาชิกข่าวทางอีเมล์

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

         บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

99/10  ม.4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 

ไอ-โมบาย คอลเซ็นเตอร์ สอบถามข้อมูล

โทร : 0-2975-5555

ติดต่อ

 • 02-5026000 ต่อ 8420 หรือ 8164
 • 02-502-6608
 • imobilestore2@gmail.com

FACEBOOK

Copyright © 1995-2013 i-mobile. All rights reserved.