นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของผู้ใช้บริการ  

ข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์โดย

          จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานั้น บริษัท อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่จำกัดไว้ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอม และบริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไม่ให้บุคคล  ผู้ไม่ได้รับอนุญาตได้ล่วงรู้ 

          ทั้งนี้ทางบริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่ไอ-โมบายไม่ได้เป็นผู้ก่อความเสียหายดังกล่าว

           ข้อความดังกล่าวอาจเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบได้เฉพาะในกรณีพิเศษตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเด็ดขาด (ยกเว้นในกรณีขายสินทรัพย์ หรือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท)


บริษัทเก็บข้อมูลเมื่อท่าน

  1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของชุมชนออนไลน์ของบริษัท
  2. ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
  3. ลงทะเบียนเกี่ยวกับการประกันสินค้า
  4. กรอกแบบสำรวจ
  5. เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นอื่น
  6. เป็นสมาชิกจดหมายข่าวหรือสมาชิกข่าวทางอีเมล์

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

         บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา